За нас

Основно училище ,,Неофит Рилски“ в с.Обнова е образец за съвременно обучение, датиращо от 100 години, основаващо се на заложените традиции в българското образование и утвърдените държавни стандарти. Училището разполага с богата материално-техническа база: компютърен кабинет, мултимедиен кабинет, интернет връзка, физкултурен салон. Възпитаниците на ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова получават висока езикова и общообразователна подготовка необходими за успешен прием в гиназиите и за последващата професионална реализация.

Основната стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина.

Новият облик на училището

Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи води до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност. В тази връзка нашето училище изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието. Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Ние възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството.