Документи

График изпити СФО 2017/2018 уч. година
Стратегия за развитие на училището 2016/2020
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание
Организация уч.ден
ПРОГРАМА ЗА приобщаване и равни възможности
Програма за превенция на отпадането на ученици от училище